Wij adviseren en helpen

Neem direct contact op

Hoe krijg jij de beste coach voor jouw organisatie?
Outsource het hele traject bij Coachplaats:

Over ons
De website www.coachplaats.nl wordt beheerd door Coachplaats. Coachplaats (handelsnaam van …en Kompanen b.v.)  is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Coachplaats
Zwolseweg 439A
7414 KE Deventer
Tel.: +31 (0)85 301 39 67
E-mail: info@coachplaats.nl
KvK: 64238113

Waarom deze privacyverklaring?
Als onderneming zijn wij verplicht jou te informeren over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Wat gebeurt hiermee? Met welk doel? En hoe worden ze bewaard en beveiligd? Dat en meer staat beschreven in deze privacyverklaring. We hebben ons uiterste best gedaan deze voor jou zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. We hopen dat dit gelukt is. Is er desondanks iets niet duidelijk of heb je een vraag over een specifiek onderdeel uit deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@coachplaats.nl

Coachplaats verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens als je deze bewust aan ons hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en namen en gebruiken deze alleen voor dat doel waarvoor ze écht nodig zijn. We doen dus niks geks met je gegevens en zullen deze al helemaal niet verkopen. Je persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Welke gegevens verzamelen we van je?
Wanneer jij ons contactformulier invult, en/of gebruik maakt van onze digitale leeromgeving en/of digitaal kladblok, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet, zullen we je vragen om een aantal gegevens in te vullen of toe te sturen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

Waarvoor hebben we deze persoonsgegevens nodig?
Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Wat doen we niet met je gegevens?
Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coachplaats).

Delen we je persoonsgegevens met derden?
Coachplaats verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer worden je gegevens wel verstrekt aan derden?

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe lang bewaren we de gegevens?
Wij zullen je gegevens nooit langer dan nodig bewaren dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@coachplaats.nl

Je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?
Daar doen we niet moeilijk over. Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Wij zullen op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren.

Vervolgens kun je ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in het verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen vier weken reageren.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek in dat geval mailen naar info@coachplaats.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Verder willen we je erop wijzen dat je – mocht er aanleiding toe zijn – de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het is mogelijk om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze digitale leeromgeving door op de website die door jouw organisatie tot je beschikking is gesteld op de knop “verwijderen persoonsgegevens” te klikken.
Tevens is op de pagina van onze website: www.coachplaats.nl/privacy een button waarmee je ons kunt verzoeken jouw gegevens te verwijderen uit onze systemen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. En nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computer zijn met zoveel mogelijk passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. En onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://).

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachplaats.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over ons privacybeleid, dan kun je dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@coachplaats.nl.

Design & realisatie door Webheads.